Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 16. november  

13/02-2018 18:00:01: (SBBI13) Bien Sparebank ASA resultat for 2017

Bien Sparebank ASA oppnådde i 2017 et resultat av ordinær drift på kr 24,0 mill,
en reduksjon på kr 5,8 mill sammenlignet med 2016. Dette tilsvarer 0,62 % av
gjennomsnittlig forvaltningskapital, og gir en egenkapitalavkastning på 8,4 %.
Ekstraordinære kostander i forbindelse med flytting utgjør ca. kr 4 mill.
Resultatet danner et godt grunnlag for videre realisering av bankens strategi. 

Totalt utlån til kunder inkludert Eika Boligkreditt AS (EBK) utgjør kr 4.263
mill, som tilsvarer en årsvekst på 10,6 %, mot 9,7% i 2016. 

Gjennom året har innskuddene økt med kr 212 mill til kr 2.645 mill, tilsvarende
8,7 %. Innskuddsdekningen i banken endte på 79,3 %.
  
For regnskapsåret 2017 foreslår styret et utbytte på kr 9,0 mill som utgjør 37,5
% av årsresultatet. Den øvrige del av årsoverskuddet på kr 15 mill foreslås
tilført egenkapitalen som tilbakeholdt overskudd. Ved utgangen av året gir dette
en bokført egenkapital på kr 330 mill. 

Kapitaldekning og kjernekapitaldekning er beregnet til henholdsvis 21,2 % og
19,1 %, mens ren kjernekapital var 17,6 %. 

Fullstendig årsrapport for 2017 blir kunngjort etter 
generalforsamlingen som avholdes 13. mars 2018. 

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=444185

Nyheten er levert av OBI.