12/02-2019 14:58:47: (.) Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.


Emittent 556332-6676 Oasmia Pharmaceutical AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-02-11
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 20 244 648
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 20 244 648
Andel
 - aktier 10,02 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 10,02 %


Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,02 % 20 244 648
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 0,84 % 1 695 681
 
TOTALT 10,86 % 21 940 329
 
Totalt antal rösträtter

 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 21 940 329
 - andel av rösträtter 10,86 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Joakim Lomell
 - telefon 08-40942086
 - mejl joakim.lomell@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

Ekstern link: http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/BB8D21730727E068

Nyheten er levert av Cision.