12/02-2019 16:30:00: (CHER-B.XSAT, CHER-B.ST) Cherry påkallar förtida inlösen av säkerställda obligationer

Cherry AB (publ) - STO: CHER-B.ST - lämnar meddelande om påkallande av inlösen av Cherrys utestående obligationslån med ISIN SE0008321616.

Inlösen av obligationerna kommer att genomföras den 15 mars 2019 som en kombination av en frivillig partiell inlösen och en frivillig fullständig inlösen. Det belopp som ska betalas för partiell och fullständig inlösen kommer att betalas med ett belopp som gemensamt motsvarar 103,0925 procent av det utestående nominella beloppet för varje obligation, till varje person som är registrerad som ägare av obligationerna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB efter arbetsdagens slut den 8 mars 2019.

I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Oberoende av inlösenförfarandet som beskrivits ovan har varje obligationsinnehavare rätt att begära att samtliga, eller endast vissa, av dess obligationer återköps av bolaget för ett belopp motsvarande 101 procent av det nominella beloppet, med anledning av en rätt till obligatoriskt återköp med anledning av en kontrollförändring, såsom meddelats den 5 februari 2019.   

Mer information finns tillgängligt i meddelandet om påkallande av inlösen, vilket publiceras i dess helhet på Cherrys webbplats, www.cherry.se, och på Stamdata, www.stamdata.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunnar Lind, CEO: gunnar.lind@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 12 februari 2019, klockan 16:30 CET. 

Ekstern link: http://news.cision.com/se/cherry/r/cherry-pakallar-fortida-inlosen-av-sakerstallda-obligationer,c2739434
Ekstern link: https://mb.cision.com/Main/6923/2739434/989819.pdf

Nyheten er levert av Cision.