Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 26. april  

12/02-2019 15:10:00: (SNOR) SNOR: God underliggende bankdrift og økt utbytte

Konsernet SpareBank 1 Nordvest oppnådde et resultat før skatt på 173,4 millioner
kroner i 2018, sammenlignet med 208,1 millioner kroner i 2017. Styret i banken
foreslår et utbytte på 6,00 kroner per egenkapitalbevis. 

- Bankens regnskap for 2018 kjennetegnes av flat kostnadsutvikling og god
underliggende bankdrift, sier administrerende direktør Odd Einar Folland.  

Samtidig påvirkes resultatet av negative verdiendringer på finansielle
eierposter.  Inklusive resultatandeler og utbytter, viser netto avkastning på
finansielle investeringer et resultat på 38,4 millioner kroner for 2018, mot
67,1 millioner kroner i 2017. 

-Innen privatmarkedet har banken styrket markedsposisjonen med flere kunder og
sterk vekst i utlån til boligformål. Utlånsveksten til næringslivsmarkedet var i
2018 i tråd med våre forventninger noe lavere enn i tidligere år, sier Folland. 
  

Renteinntekter fra bankens egen utlånsportefølje er høyere enn i 2017, mens
provisjonsinntektene fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt
er noe lavere enn i 2017. Netto renteinntekter utgjorde 241,6 millioner kroner,
en økning på 11,1 millioner kroner fra samme periode året tidligere.  

Ren kjernekapitaldekning, forholdsmessig konsolidert er 15,4 prosent, som er
høyere enn bankens mål for 2018 på 15,0 prosent. Konsernets målsetting for 2019
er minimum 15,5 prosent.
 
Styrket markedsposisjon 
Konkurransen innen både personmarkedet og enkelte næringer oppleves som fortsatt
sterk i markedsområdet. Likevel har banken god tilgang på nye kunder. Banken
økte utlån til personkunder (Inklusive boligkreditt) med 9,1 prosent til 12,2
milliarder kroner siste tolv måneder, som er høyere enn den generelle
markedsveksten. Utlån til næringslivskunder (Inklusive næringskreditt) økte med
2,9 prosent til 4,5 milliarder kroner. 

De økonomiske utsiktene for bankens markedsområde Møre og Romsdal er gode. I
november 2018 lanserte banken sammen med de andre SpareBank 1 bankene i regionen
konjunktur- og forventningsbarometeret for Midt-Norge. For Møre og Romsdal viser
dette en tydelig økt optimisme i næringslivet, både når det gjelder
omsetningsvekst, økt sysselsetting og bedret lønnsomhet i 2019.
Vekst i utlån til næringsliv var i 2018 noe lavere enn i tidligere år, men vi
har registrert en økning i veksttakten i siste kvartal. Samtidig forventes det
at utlånsveksten innenfor personmarkedet vil bli noe lavere for banken i 2019,
mens veksten i næringslivsmarkedet i 2019 vil bli noe høyere enn i 2018. 

Innskuddsveksten i 2018 ble noe under forventet. Derfor iverksettes det tiltak
for å øke innskuddene i 2019.

Konsernregnskap 2018 – hovedtall (2017) 

* Resultat før skatt: 173,4 mill kr (208,1 mill)
* Resultat etter skatt: 139,8 mill kr (179,0 mill) 
* Egenkapitalavkastning: 7,0 % (11,0 %) 
* Vekst i utlån: 7,4 % (7,0 %) 
* Vekst i innskudd: 1,0 % (7,4%) 
* Nedskrivninger på utlån: 23,1 mill kr (15,7 mill)
* Ren kjernekapitaldekning, forholdsmessig konsolidert: 15,4 % 
* Resultat per egenkapitalbevis: 10,40 kr (15,50 kr) 
* Foreslått utbytte:  6,00 kr (5,50 kr)


Kristiansund, 12. februar 2019 


Kontaktpersoner: 
Administrerende direktør Odd Einar Folland: 913 23 360 
Finansdirektør Steinar Sogn: 906 16 167Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-1

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469310

Nyheten er levert av OBI.