Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 26. april  

12/02-2019 15:52:34: (EKSPFI01) Eksportfinans' resultater for 2018

Netto renteinntekter var NOK 133 millioner for regnskapsåret 2018, sammenlignet
med NOK 191 millioner for regnskapsåret 2017. Nedgangen var forventet og skyldes
hovedsakelig en lavere rentebærende balanse. 

Resultatet i 2018 var NOK 71 millioner, sammenlignet med negativt NOK 254
millioner i 2017. Forskjellen skyldes hovedsakelig endrede regnskapsprinsipper i
forbindelse med implementeringen av IFRS 9 fra 1. januar 2018 og urealisert tap
på Eksportfinans’ egen gjeld i 2017.

Totalresultatet var NOK 118 millioner i 2018, sammenlignet med negativt NOK 261
millioner i 2017. Svingningene skyldes primært urealiserte effekter på
Eksportfinans’ egen gjeld forårsaket av endringer i kredittmarginer. 

Samlede eiendeler utgjorde NOK 19,2 milliarder pr. 31. desember 2018,
sammenlignet med NOK 22,4 milliarder pr. 31. desember 2017. Reduksjonen skyldes
forventede tilbakebetalinger av gjeld.

Kjernekapitaldekningen var 113,9 prosent pr. 31. desember 2018, sammenlignet med
94,2 prosent pr. 31. desember 2017. Ved årsslutt 2018 hadde selskapet
likviditetsreserver på totalt NOK 8,0 milliarder.

Eksportfinans’ regnskapsrapporter og annen informasjon er tilgjengelig på
www.eksportfinans.no

 

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:
 
Geir Ove Olsen
Administrerende direktør
mobil: +47 900 92 326 
e-post: goo@eksportfinans.no 

Elise Lindbæk
Direktør for stab/kommunikasjon 
mobil: +47 905 18 250 
e-post: el@eksportfinans.noFakta om Eksportfinans ASA
Eksportfinans forvalter en solid portefølje med utlån til norsk eksportnæring og
utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer. Selskapet har ikke gitt nye lån
siden myndighetene etablerte et helstatlig selskap med ansvar for nye
statsstøttede eksportlån i 2012. Lånene er garantert av GIEK (Garantiinstituttet
for eksportkreditt) og/eller banker. Selskapet forvalter også en betydelig
portefølje med internasjonale verdipapirer. Virksomheten er finansiert gjennom
obligasjoner utstedt i de internasjonale kapitalmarkedene. Eksportfinans ble
etablert i 1962 og eies av banker som opererer i Norge og staten ved Nærings- og
fiskeridepartementet. For mer informasjon om Eksportfinans, se
www.eksportfinans.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469317

Nyheten er levert av OBI.