Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 18. juni  

22/02-2019 08:06:01: (HGSB13) Haugesund Sparebank - Årsrapport 2018

Resultatet før skatt utgjør 114,4 mill kroner (1,08 %) mot 80,6 mill kroner
(0,79%) for 2017. 

Rentenettoen har økt med ca. 10,8 mill kroner i 2018. I % av gjennomsnittlig
forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,81 % mot 1,77 % i 2017. Andre
driftsinntekter utgjør 53,1 mill kroner mot 53,3 mill kroner i 2017.  

Driftskostnadene utgjør 119,9 mill kroner eller 1,13 %, mot 113,5 mill kroner
eller 1,11 % i 2017. Økningen i kostnader relaterer seg i stor grad til
lønnskostnader. Banken har hatt en del utskiftninger med overlapping i
forbindelse med pensjon som har gitt økte kostnader. Bokførte tap utgjør i 2018
16,6 millioner mot 41,3 millioner i 2017.
Resultatet etter skatt utgjør 87,5 mill kroner (0,82%) mot 60,9 mill kroner
(0,59%) for 2017.

Den rene kjernekapitalen utgjør 17,42% mot 17,56% i 2017. Ren kjernekapital,
konsolidert med Verd Boligkreditt og Brage Finans, utgjør 15,94%. Utlånsveksten
i året har vært 7,77 %, og 6,15 % dersom lån overført til Verd Boligkreditt AS
inkluderes. Innskuddsveksten har utgjort 4,7% i 2018.  

Nøkkeltall for 2018/ 2017 (tusen kr) med forholdstall (% av gjennomsnittlig
forvaltningskapital)

Netto renteinntekter 192.284 (1,81) mot 181.503 (1,77) 
Andre driftsinntekter 53.074 (0,50) mot 53.253 (0,52) 
Sum driftskostnader 119.915 (1,13) mot 113.520 (1,11) 
Tap på utlån/ garantier 16,618 (0,16) mot 41.278 (0,40)
Tap/gevinst vp. anlegg 5.610 (0,05) mot 593 (0,01) 
Resultat før skatt 114.435 (1,08) mot 80.551 (0,79) 
Skatt på ordinært resultat 26.948 (0,25) mot 19.683 (0,19) 
Resultat etter skatt 87.487 (0,82) mot 60.868 (0,59) 

Brutto utlån 8.891.099 mot 8.250.121 
Innskudd fra kunder8.612.691 mot 8.223.954 
Forvaltningskapital 11.127.126 mot 10.147.834 
Ansvarlig kapital 1.334.486 mot 1.258.068 
Kapitaldekning 21,22 mot 21,69 % 
Ren kjernekapital 17,42 mot 17,56 % 
Kjernekapital 19,23 mot 19,54 % 
Kostnadsprosent 1,13 mot 1,11 
Ren kjernekapital konsolidert: 15,94 % mot 16,55 %
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 10.616.902 mot 10.234.624 

Regnskapet legges frem for forstanderskapet 7. mars.
Styret har overfor forstanderskapet foreslått et utbytte på kr. 6,50
pr. egenkapitalbevis.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/470328

Nyheten er levert av OBI.