19/03-2019 16:43:12: (SPNO.CPH) Indkaldelse til ordinær generalforsamlingIndkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Spar Nord Bank A/S 

Onsdag den 10. april 2019 kl. 15.30 på adressen Europahallen, Europaplads 4, Aalborg.

  

Dagsorden1.        Valg af dirigent. 

            Bestyrelsen indstiller advokat Laurits Toft2.        Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.3.        Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab.4.        Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.            Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 3,50 kr. i udbytte pr. aktie.   5.        Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed.6.        Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018 og niveauet for vederlaget for 2019.7.        Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.            Bestyrelsen indstiller under henvisning til Selskabslovens § 198, at bestyrelsen i tiden indtil

            næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med en

            pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende

            børskurs med en afvigelse på op til 10 %.8.        Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. bankens vedtægter § 16 stk. 1.            Bestyrelsen indstiller Per Nikolaj Bukh, Kaj Christiansen og John Sørensen til genvalg.            Der henvises til Spar Nord Banks årsrapport for 2018 for oplysninger om hvert af de nuværende

            bestyrelsesmedlemmer.9.        Valg af revisor.Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556)

i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.10.      Forslag fra bestyrelsen:  1. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 3 om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at udvide selskabets aktiekapital.Vedtægternes § 3 er herefter sålydende:

Stk. 1

Bestyrelsen er i tiden til den 30. april 2022 bemyndiget til ad en eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt 246.005.052 kr. ved udstedelse af nye navneaktier, der skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Udvidelsen af selskabets aktiekapital kan ske ved indskud af kontanter.

Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer. En sådan udvidelse vil kunne gennemføres til favørkurs.Stk. 2

De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelsen i § 3 stk. 1, skal være omsætningspapirer, de skal lyde på navn samt give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen.Stk. 3

Bestyrelsen er i tiden til den 30. april 2022 bemyndiget til ad en eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt 246.005.052 kr. ved udstedelse af nye navneaktier, der skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Udvidelsen af selskabets aktiekapital kan ske ved indskud af kontanter eller på anden måde.

Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Udvidelsen skal gennemføres til markedskurs.Stk. 4

De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelsen i § 3 stk. 3, skal være omsætningspapirer, de skal lyde på navn samt give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen.Stk. 5

Bestyrelsen kan efter bemyndigelserne i § 3, stk. 1 og 3 samlet udvide selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt 246.005.052 kr.  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 7 om valgbarhed til og tidsfrist for indsendelse af forslag til kandidater til bankråd.

           

            Vedtægternes § 7 er herefter sålydende:

§ 7

Stk. 1

Valgbare til bankrådet er personlige aktionærer, som er myndige, ikke ude af rådighed over deres bo og som kan dokumentere, at de inden den 1. december i året forud for aktionærmødet er noteret eller har begæret deres aktier noteret som tilhørende til den pågældende aktionærkreds, og som på datoen for indkaldelse til aktionærmødet fortsat ejer aktier i selskabet registreret i den pågældende aktionærkreds.

De i § 9 stk. 1 nævnte storaktionærer og medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber kan ikke vælges til bankrådsmedlemmer.Stk. 2

Aktionærkredsens aktionærer kan indsende forslag til kandidater til bankrådet. Forslag skal være modtaget af selskabet inden 1. december i året forud for aktionærmødet. Kandidatlisten bekendtgøres samtidig med indkaldelse til aktionærmødet.Stk. 3

Ophører et bankrådsmedlem med at have sine aktier registreret i aktionærkredsen, eller mister medlemmet rådighed over sit bo, skal medlemmet udtræde af bankrådet.Stk. 4

Afgår et bankrådsmedlem i valgperioden vælges nyt medlem ved førstkommende aktionærmøde.

  1. Bestyrelsen stiller forslag om at ophæve bestemmelsen i vedtægternes § 16 stk. 3 om aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer.

           

Vedtægternes § 16 er herefter sålydende:

§ 16

Stk. 1 

Bestyrelsen består af 4-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt de i henhold til selskabsloven medarbejdervalgte medlemmer.Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.Stk. 3.

Mister et bestyrelsesmedlem rådigheden over sit bo eller opfylder medlemmet ikke Finanstilsynets krav om egnethed og hæderlighed, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen.

Stk. 4

Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, vælges et nyt medlem ved førstkommende general- forsamling for den resterende del af det afgåede medlems valgperiode.11.    Eventuelt.Dagsorden og de fuldstændige forslag, der påtænkes fremsat på generalforsamlingen, vil fra den xx. marts 2019 ligge til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse og på www.sparnord.dk.Registreringsdagen er onsdag den 3. april 2019.

Møde- og stemmeret

Enhver aktionær, der på registreringsdagen er noteret eller har begæret deres aktier noteret i ejerbogen og som senest fredag den 5. april 2019 har bestilt adgangskort, har adgang til generalforsamlingen.Aktionæren er berettiget til at medtage en rådgiver til generalforsamlingen. Såfremt aktionæren ønsker at medbringe en rådgiver, skal rådgiveren ligeledes anmode om adgangskort senest fredag den 5. april 2019.Adgangskortet kan bestilles ved henvendelse på selskabets adresse, Skelagervej 15, 9000 Aalborg eller på telefon 96 34 40 17 (Direktionssekretariatet).Fuldmagtsblanket og dokument til brug for afgivelse af brevstemme findes på www.sparnord.dk og kan inden generalforsamlingen fremsendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.Eventuelle fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 5. april 2019, og brevstemmer skal være afgivet senest den 9. april 2019 klokken 12.00.Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

§ 9 stk. 1. En aktionær, der ejer mindst 20.000 aktier (storaktionær) på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen, har ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen.

§ 10 stk. 4. Aktionærernes ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen sker gennem de delegerede. Dette gælder dog ikke de i § 9 stk. 1 nævnte aktionærer.

§ 15 stk. 1. De delegerede, der tillige er bankrådsmedlemmer, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret som værende tilhørende den pågældende aktionærkreds. Hver delegeret repræsenterer lige store brøkdele af aktiekapitalen, beregnet ud fra antallet af delegerede umiddelbart forud for generalforsamlingen.

§ 15 stk. 2. En storaktionær jf.§ 9 stk. 1, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende.

§ 15 stk. 3. For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal den delegerede eller storaktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort.§ 14 stk. 2. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.Spar Nord Banks aktiekapital udgør 1.230.025.260 kr. fordelt på aktier á 10 kr.

Venlig hilsen

Spar Nord Bank A/S

Kjeld Johannesen

Bestyrelsesformand


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.