20/03-2019 19:06:53: (RILBA.CPH, RILBA01-PRO) Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 20. marts 2019Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 20. marts 2019

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange                                                      

Øvrige interessenter

20. marts 2019

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 20. marts 2019

Banken har onsdag, den 20. marts 2019 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Referat i henhold til dagsordenens punkter.

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen bød indledningsvist velkommen til general-forsamlingen.

Ad. 1. Valg af dirigent     

Til dirigent valgtes repræsentantskabets næstformand Allan Sørensen, Ringkøbing.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år,  

Ad. 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, og

Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport  

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Adm. direktør John Fisker fremlagde årsrapporten for 2018 til godkendelse, ligesom han gennemgik den foreslåede resultatdisponering.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten for 2018 blev godkendt.

Det blev vedtaget at anvende årets overskud således (i tkr.):                  

         

Anvendes til ordinært udbytte309.943 
Anvendes til almennyttige formål500 
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode80 
Henlægges til overført overskud352.334 
   
I alt662.857 
  
  
 

Ad. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgik:

Hejne Fomsgaard Andersen, Per Lykkegaard Christensen, Ole Kirkegård Erlandsen, Kim Jacobsen,

Poul Søe Jeppesen, Claus Kaj Junge, Poul Kjær Poulsgaard og Jørgen Kolle Sørensen. Claus Kaj

Junge havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.

Herudover skulle Niels Ole Hansen udtræde af repræsentantskabet på grund af vedtægternes

aldersbestemmelse.

      

Til repræsentantskabet genvalgtes:

  • Hejne Fomsgaard Andersen, Ringkøbing, fabrikant, født 1954
  • Per Lykkegaard Christensen, Hjallerup, gårdejer, født 1959
  • Ole Kirkegård Erlandsen, Snejbjerg, slagtermester, født 1962
  • Kim Jacobsen, Aalborg, erhvervsmægler, født 1969
  • Poul Søe Jeppesen, Aalborg, fhv. direktør, født 1952
  • Poul Kjær Poulsgaard, Madum, gårdejer, født 1974
  • Jørgen Kolle Sørensen, Hvide Sande, autoforhandler, født 1970

Til repræsentantskabet nyvalgtes:

  • Thomas Sindberg Hansen, Kloster, købmand, født 1978
  • Kasper Lykke Kjeldsen, Aarhus, direktør, født 1981
  • Lasse Vesterby, Ringkøbing, direktør, født 1978

Ad. 6. Valg af én eller flere revisorer

Til revisor genvalgtes:

      ·  Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ad. 7. Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for

gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi

af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende

børskurs +/- 10%

Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:

.Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%..

Ad. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

Ad. 8a. Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer med følgende nye ordlyd af vedtægterne blev vedtaget:

.§ 1, stk. 3

Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

. Nordjyske Bank A/S

. A/S Egnsbank Nord

. Folkebanken for Frederikshavn og Omegn Aktieselskab

. Aktieselskabet Frederikshavns Bank

. Aktieselskabet Skagens Bank

. Aktieselskabet Sæby Bank

. Vendsyssel Bank A/S

. A/S Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring

. Lokalbanken i Hjørring A/S

. Lokalbanken i Vendsyssel A/S

. Øster Brønderslev Sparekasse A/S

. Hallund Sparekasse A/S

. Brønderslev Sparekasse A/S

. A/S Nørresundby Bank

. A/S Banken for Nørresundby og Omegn

. Aktieselskabet Tarm Bank

. Egnsbank Vest A/S.

.§ 2a.

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved kontant indbetaling ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 45.205.238 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 19. marts 2024. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående aktionærer..

og

.§ 2b.

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved indbetaling i andre værdier end kontanter ad én eller flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 45.205.238 kr. ved tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen, svarende til mindst markedskurs, som vederlag for bankens overtagelse af en bestående virksom­hed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil den 19. marts 2024. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående aktionærer..

Ad. 8b. Forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med nominelt 1.332.462 kr. ved

annullering af egne aktier

Følgende forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital og vedtægtsændringer blev vedtaget:

.Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes fra nominelt 30.994.258 kr. til nominelt 29.661.796 kr. ved annullering af 1.332.462 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 1.332.462 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens aktiekapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlings-bemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes aktiekapitalen med nominelt 1.332.462 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 1.332.462 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 469.774.015 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 468.441.553 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages, medfører det ændring af bankens vedtægter § 2 samt af §§ 2a og 2b således, at beløbet på .30.994.258. i § 2 ændres til .29.661.796., og beløbet på .45.205.238. i §§ 2a og 2b ændres til .43.872.776...

Ad. 8c. Forslag om vedtagelse af et aktietilbagekøbsprogram med henblik på en efterfølgende kapitalnedsættelse

Følgende forslag om et nyt opkøbsprogram blev vedtaget:

.Bestyrelsen foreslår, at der etableres et særligt aktietilbagekøbsprogram, hvorved bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier for en kursværdi op til 190.000.000 kr., dog maksimalt op til 1.200.000 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det særlige aktietilbagekøbsprogram forudsætter, at aktierne tilbagekøbes til markedskurs. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere eller reducere aktietilbagekøbsprogrammet, såfremt dette vurderes at være forretningsmæssigt for banken, at være i bankens langsigtede interesse eller såfremt bankens kapitalforhold i øvrigt tilsiger dette. De aktier, der er omfattet af aktietilbagekøbsprogrammet, erhverves af banken med henblik på senere gennemførelse af en kapitalnedsættelse..

Ad. 8d. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted

Følgende forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted blev vedtaget:

.Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen ved­tagne beslutninger..

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør      


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.