Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 16. juni  

22/05-2019 14:38:44: (HAVI, HAVI08-PRO, HAVI06, HAVI-07, HAVI04) Havila Shipping ASA: Regnskap for første kvartal 2019Havila Shipping ASA: Regnskap for første kvartal 2019

Sammendrag

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 34,3 million i 1. kvartal 2019, mot NOK 18,1 million i 1. kvartal 2018.

Totale inntekter var NOK 148,5 million i 1. kvartal 2019, mot NOK 124,7 million i 1. kvartal 2018.

Rederiet hadde pr 31.03.19 23 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Konsernet hadde 3 AHTS fartøy i opplag ved utgangen av 1. kvartal 2019. Flåteutnyttelsen i 1. kvartal 2019 var på 79 % eksklusive fartøy i opplag.

Resultat for 1. kvartal 2019

.             Totale inntekter var NOK 148,5 million (NOK 124,7 million).

.             Totale driftskostnader var på NOK 114,3 million (NOK 106,6 million).

.             Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 34,3 million (NOK 18,1 million).

.             Avskrivninger var NOK 79,9 million (NOK 89,9 million).

.             Netto finansposter var NOK -45,3 million (NOK -5,6 million), hvorav urealisert agio gevinst var NOK 8,6 million (urealisert agio gevinst NOK 39,4 million).

.             Resultat før skatt ble NOK -91,9 million (NOK -80,4 million).

Balanse og likviditet pr 31.03.19

Bokført verdi på flåten er NOK 3 138,1 million.

Sum omløpsmidler var NOK 302,9 million pr. 31.03.19, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 68,1 million (herav NOK 1,0 million bundne). Pr. 31.03.18 var sum omløpsmidler NOK 418,2 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 196,6 million (hvorav NOK 5,8 million bundne).

Netto kontantstrøm fra drift var i første kvartal NOK 5,0 million (NOK -31,6 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -14,1 million (NOK 6,7 million). Betaling av avdrag og leieforpliktelser utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -7,9 million (NOK -30,9 million).

Total rentebærende gjeld pr. 31.03.19 er NOK 4 110,0 million. Av rente-bærende gjeld er 19,0 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra første års avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Flåte

Havila Shipping ASA driver pr i dag 23 fartøyer,

.             14 PSV

-             Fire eiet eksternt

-             En eiet 50% og ikke konsolidert

.             5 AHTS

.             3  Subsea

.             1 RRV (Innleid)

Ansatte

Havila Shipping ASA hadde pr. 31.03.19 466 ansatte på selskapets fartøyer og 33 ansatte i administrasjonen.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Vedlegg


Nyheten er levert av GlobeNewswire.