Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 25. april  

07/02-2019 06:59:00: (NHY, NHY77, NHY78, NHY01) Norsk Hydro: Fjerde kvartal 2018: Resultatet ned på lavere volumer og økte råvarekostnaderNorsk Hydro: Fjerde kvartal 2018: Resultatet ned på lavere volumer og økte råvarekostnader

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 534 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 3.555 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet reflekterer hovedsakelig effekten av produksjons-begrensningen ved Alunorte og økte råvarekostnader.

  • Underliggende EBIT 534 millioner kroner
  • 50 % produksjon ved Alunorte, Paragominas og Albras
  • Vesentlig høyere råvarekostnader
  • Svakere resultater nedstrøms grunnet marginer og volum
  • Solid resultat fra Energi som følge av høye priser
  • Forbedringsprogrammet Bedre påvirket av situasjonen ved Alunorte . målet for 2018 ble ikke nådd, og målet 2019 vil heller ikke nås
  • Forslag til utbytte for 2018 på 1,25 kroner per aksje
  • Det globale markedet for primæraluminium ventes å være i underskudd i 2019, fortsatt makroøkonomisk usikkerhet

. Resultatene våre reflekterer den krevende situasjonen vi står overfor i Brasil, i tillegg til økte råvare-kostnader, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Han legger til at aluminaraffineriet Alunorte har gjort framskritt mot å kunne gjenoppta normal produksjon, men at det fortsatt er usikkert når det vil kunne skje.

. Selv om 2018 har vært et krevende år for Hydro, har vi også tatt flere viktige skritt for å sikre vår framtidige konkurranseevne. Vi har blant annet integrert forretningsområdet Ekstruderte Løsninger, nådd full produksjon ved teknologipiloten på Karmøy, sikret vårt framtidige kraftbehov i Norge og forbedret resultatene ved den nye produksjonslinjen for bilkomponenter i Tyskland, sier Brandtzæg.

. I 2019 forventer vi at det globale markedet for primæraluminium vil være i underskudd, selv om økende makroøkonomisk usikkerhet kan føre til noe redusert etterspørsel, sier han.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk vesentlig ned sammenliknet med fjerde kvartal året før, fra 1.872 millioner kroner i 2017 til 493 millioner kroner i 2018. Resultatutviklingen skyldes effektene av redusert produksjon både ved Alunorte og Paragominas og høyere priser på råvarer, som delvis ble utliknet av høyere realiserte aluminapriser og positive valutaeffekter.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned fra 1.377 millioner kroner i fjerde kvartal 2017 til et tap på 677 millioner kroner i samme periode i 2018, hovedsaklig grunnet høyere alumina og karbonpriser, i tillegg til lavere salgsvolum.  

I Metallmarked gikk underliggende EBIT for fjerde kvartal opp fra 185 millioner kroner i 2017 til 275 millioner kroner i 2018, hovedsakelig som følge av bedre resultater fra omsmelteverkene og positive valuta- og lagervurderingseffekter, som delvis ble utliknet av lavere resultater fra handelsvirksomheten.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk vesentlig ned sammenliknet med fjerde kvartal 2017, fra 95 millioner kroner i 2017 til et tap på 113 millioner kroner i 2018. Bedre resultater fra produksjonslinjen AL3 for bilkomponenter og positive valutaeffekter ble mer enn utliknet av lavere salgsvolum og marginer, i tillegg til økte personalkostnader og kostnader til energi og vedlikehold. Resultatet for aluminiumverket i Neuss gikk ned, ettersom de positive effektene av den nye kraftkontrakten ble mer enn utliknet av økende råvarepriser og lavere positive lagereffekter.

Underliggende EBIT for Ekstruderte Løsninger gikk ned fra 284 millioner kroner i fjerde kvartal 2017 til 202 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2018. Den positive effekten av høyere marginer ble utliknet av økte produksjonskostnader i forbindelse med oppstarten av nye produktlinjer i Europa, og negative effekter som følge av lavere produktpremie i Midtvesten og innføringen av toll basert på paragraf 232 i USA. Ytterligere kostnader grunnet integrasjon og omstrukturering av de to pressverkene som nylig er kjøpt opp i Brasil, hadde også en negativ effekt på kvartalet.

Underliggende EBIT for Energi økte fra 457 millioner kroner i fjerde kvartal 2017 til 500 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. Økningen skyldes hovedsakelig vesentlig høyere priser, som delvis ble utliknet av lavere produksjon og negative effekter knyttet til prisendring på en intern kraftkontrakt med smelteverket i Neuss.

Hydros underliggende EBIT for 2018 utgjorde 9.069 millioner kroner, en nedgang fra 11.215 millioner kroner i 2017. Resultatnedgangen reflekterer negative effekter knyttet til produksjonsbegrensningen ved Alunorte og økte råvarekostnader, som delvis ble utliknet av høyere all-in metall- og aluminapriser, i tillegg til det positive bidraget fra en full konsolidering av Ekstruderte Løsninger. Resultatet i 2018 ble positivt påvirket av de gode resultatene i Energi og bedre marginer og volumer nedstrøms.

Hydro klarte ikke å nå målet om 500 millioner kroner i forbedringsprogrammet Bedre i 2018, noe som i hovedsak skyldes situasjonen i Brasil. Av samme grunn vil Hydro heller ikke klare å nå målet for 2019 under dette programmet.

Hydros netto gjeldsposisjon økte fra 6,5 milliarder kroner til 8,7 milliarder kroner i slutten av fjerde kvartal. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 0,9 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 2,6 milliarder kroner.

Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 1,25 kroner per aksje for 2018, noe som reflekterer selskapets robuste finansielle stilling, men også et krevende år for selskapet. Forslaget til utbytte representerer et utdelingsforhold på 58 prosent av rapportert resultat etter skatt for året. Dette reflekterer selskapets langsiktige politikk om å tilby sine aksjonærer en konkurransedyktig kontantavkastning. Hydros utbyttepolitikk tilsier en utbetaling tilsvarende 40 % av selskapets nettoresultat over forretnings-syklusen, der 1,25 kroner per aksje anses som et minimumsnivå.

Hydros rapporterte EBIT utgjorde 335 millioner kroner i fjerde kvartal 2018, sammenliknet med 4,511 millioner kroner i fjerde kvartal 2017.For året 2018 som helhet utgjorde Hydros rapporterte EBIT 8.679 millioner kroner, sammenliknet med 12.189 millioner kroner i 2017.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i den vedlagte kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Investorkontakt

Stian Hasle

+47 97736022

Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Vedlegg


Nyheten er levert av GlobeNewswire.