Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. april  

11/02-2019 15:47:47: (VASB01) Årsrapport

Valle Sparebank oppnådde i 2018 eit resultat av ordinær drift på kr 11,2 mill,
ein auke på kr 5,4 mill samanlikna med 2017. Dette tilsvarer 0,69 % av
gjennomsnittleg forvaltningskapital. Utlån til kundar inkludert Eika
Boligkreditt AS (EBK) utgjer kr 2.077 mill, som tilsvarer ein årsvekst på 5,74
%, mot 10,36 % i 2017. Gjennom året har innskota auka med kr 23 mill til kr
1.185 mill, tilsvarande 2 %. Innskotsdekninga endte på 87,6 %. 
Årsoverskotet på kr 11,2 mill foreslås tilført sparebankens fond med kr 9,7 mill
og gåvefondet med kr 1,5 mill. Ved utgongen av året gjev dette ein bokført
eigenkapital på kr 211 mill. Bankens kapitaldekning er utrekna til 22,37%. 
Fullstendig årsrapport for 2018 vert kunngjort etter generalforsamlinga som vert
halde 19. mars 2018.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469206

Nyheten er levert av OBI.